Goed bezochte vergadering van de EHBO vereniging Vriezenveen.

Dinsdagavond 14 februari 2017 werd de jaarvergadering van de EHBO vereniging wederom gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Schout Doddestraat. Ook deze vergadering was er weer een grote opkomst van de actieve leden van de vereniging.
In het openingswoord van de voorzitter Gerrit Koppelman werd gememoreerd naar het onlangs overleden Ere lid, de heer Hans Flietstra. De heer Flietstra was vele jaren de stuwende kracht bij de opleidingen van de leden. Er werd een minuut stilte in acht genomen. Een bijzonder welkom was er ook voor de andere Ere leden. Op voorstel van het Bestuur werd mevrouw Hetty Fikkert wegens grote verdiensten voorgedragen te benoemen tot ere lid van de vereniging. Gerrit Koppelman bedankte mevrouw Fikkert voor de vele werkzaamheden bij de werkgroep evenementen en overhandigde haar een mooie bos bloemen.
Nadat de notulen van de vorige vergadering waren goed gekeurd gaf Hilda Nieman secretaresse van de vereniging in het kort een opsomming van de activiteiten van het afgelopen jaar. De bijscholing cursusavonden op de dinsdagen werden in september en oktober door een grote groep bezocht. Ook op de verplichte bijscholing zaterdag waren weer veel EHBO’ers die hun diploma willen behouden. Op voorstel van Hilda Nieman werd de evenementen commissie uitgebreid met Merle Greveling als een van de contactpersonen voor en tijdens evenementen.
Mevrouw Jannie van den Noort nam daarna het woord als penningmeester van de vereniging. De leden vernamen in het kort het reilen en zeilen van de vereniging. Het jaar 2016 werd afgesloten met een gering positief saldo. De dames Fiona Dekker en Annetta Overweg hadden een week eerder de kas en de volledige administratie gecontroleerd en akkoord bevonden. De penningmeester werd derhalve decharge verleend. Voor het komende jaar werd Wim Mulder bereid gevonden om de plaats van Fiona Dekker, wegens periodiek aftreden, in te nemen.
De vereniging is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur blijft de leden vragen zich hiervoor beschikbaar te stellen.
De contributie was al vele jaren niet aangepast. De penningmeester werd geconfronteerd met hogere jaarlijkse afdrachten aan de KNV en meer kosten voor het verlengen van de diploma’s. Op voorstel van het dagelijks bestuur wordt de jaarlijkse contributie met ingang van 2017 verhoogd naar € 35,00 per jaar. De vergadering ging hiermede zonder tegenstem akkoord.
Na de rondvraag, waarbij nog een oproep werd gedaan door de evenementen commissie voor hulp bij de komende evenementen, werd de vergadering afgesloten met een gezellig samenzijn.

Geef een reactie